FORUM PSZCZELARSKIE "AMBROZJA" WITA MIŁOŚNIKÓW

Miód Pasieka Ule Matki - Pszczelarstwo to Nasza pasja.
baner czasopisma Pasieka Portal Pszczelarski
Dzisiaj jest 21 marca 2023, 02:12 - wt

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ] 
Autor Wiadomość
Post: 09 listopada 2015, 21:24 - pn 
MODERATOR
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 kwietnia 2008, 22:09 - śr
Posty: 5742
Lokalizacja: Rzepiennik Biskupi
Ule na jakich gospodaruję: wlkp
Witam wyodrębniłem przepisy dotyczące nas ,myślę że wszystkie .Proponuje żeby admin to przeniósł w odpowiednie miejsce i przykleił .
Jak coś pominąłem oczywiście to trzeba to dodać :wink:

Według mojego mniemania nie dotyczą nas przepisy
paragrafu 7 punkt 1 1-4
i punkt 2 1-4


DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 października 2015 r.
Poz. 1703
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z
dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1577) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego prze-
znaczonych do sprzedaży bezpośredniej i przez takie produkty;
2) wielkość, zakres i obszar produkcji produktów, o których mowa w pkt 1;
3) wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

§ 2.
Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez
podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej.
Rozdział 2
Wielkość, zakres i obszar produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

§ 3.
Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się:
.........
8 ) produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzgę, mleczko pszczele.


§ 4.
Prowadzi się sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3:
.......

6) pkt 8:
a) konsumentowi końcowemu:
– w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodar-
stwa rolnego lub pasieki, lub
– na targowiskach, lub
– z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu,
znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub
poza nimi, lub
– z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa
się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub
b) do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.

§ 5.
1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3, może być prowadzona
na obszarze:
1) województwa, w którym odbywa się produkcja tych produktów, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw;
2) województw innych niż określone w pkt 1, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy,
organizowanych w celu promocji tych produktów.
......
2. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3, może być prowadzona na ob-
szarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodze-
nia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej przekaże powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu
ze względu na miejsce, w którym zamierza prowadzić sprzedaż, co najmniej na 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia,
pisemną informację zawierającą:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres
miejsca prowadzenia tej działalności;
2) dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów.
3. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3, wyprodukowanych przez
podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej może być dokonywana przez inny podmiot prowadzący taką działalność, jeżeli:
1) zakłady prowadzone przez te podmioty zostały wpisane do rejestru zakładów, o którym mowa w ustawie z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym samym powiecie;
2) sprzedaż jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego;
3) podmiot posiada w miejscu sprzedaży:
a) imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży udzielone mu przez podmiot, który wyprodukował produkty
pochodzenia zwierzęcego,
b) kopię decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego, do rejestru zakładów
prowadzących sprzedaż bezpośrednią takich produktów;
4) przy transporcie i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostały spełnione wymagania wete-
rynaryjne określone w rozporządzeniu

§ 7.
1. Pomieszczenia, w których produkuje się tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków lub w których
prowadzi się sprzedaż bezpośrednią tych produktów, z wyjątkiem sprzedaży bezpośredniej, o której mowa w § 4 pkt 1
lit. a tiret trzecie:
........
2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się:
.......
5) osobom wykonującym czynności związane z produkcją i sprzedażą bezpośrednią możliwość zmiany odzieży wła-
snej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.
.........
§ 8.
1. Obiekty i urządzenia ruchome lub tymczasowe, w tym specjalistyczne środki transportu, z których prowadzi
się sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków lub w których transportuje się te produk-
ty:
1) konstruuje się w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu produktów pochodzenia zwierzęcego;
2) utrzymuje się w dobrym stanie technicznym;
3) mają wyodrębnione, zamykane miejsce albo pojemnik do przechowywania materiałów opakowaniowych, jeżeli pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego są pakowane podczas sprzedaży.
2. W przypadku sprzedaży bezpośredniej z obiektów i urządzeń ruchomych lub tymczasowych, o których mowa
w ust. 1, lub w przypadku transportu w tych obiektach i urządzeniach jednocześnie z produktami pochodzenia zwierzęcego
wymienionymi w ust. 1 innego rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego zapewnia się rozdzielenie tych produktów
w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie
§ 9.
Instalacje, urządzenia i sprzęt, stosowane przy produkcji lub sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów pozy-
skanych z drobiu i zajęczaków, mające kontakt z tymi produktami:
1) wykonuje się z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów;
2) utrzymuje się w czystości i dobrym stanie technicznym.
§ 10.
1. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, mają-
cych kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków, przeprowadza się z użyciem środków, które
nie wpływają negatywnie na te produkty, gdy nastąpi ich kontakt z wyczyszczoną lub zdezynfekowaną powierzchnią.
2. Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, przeprowadza się w wodzie w temperaturze nie niższej niż 82°C lub
z wykorzystaniem innej metody zapewniającej równoważny skutek.
3. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, przeprowadza
się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy, lub częściej – jeżeli jest to konieczne.
§ 11.
1. Przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków używa się
wody spełniającej wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 12.
Pomieszczenia, o których mowa w § 7, oraz obiekty i urządzenia ruchome lub tymczasowe, o których mowa
w § 8 ust. 1, utrzymuje się w czystości, stosując czyszczenie i dezynfekcję, oraz zapewnia się w nich możliwość utrzymy-
wania właściwej temperatury przechowywania produktów.
§ 13.
Osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków przy wykonywaniu czyn-
ności związanych ze sprzedażą bezpośrednią:
1) przestrzegają zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży;
2) posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, wydane na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
3) używają czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego;
4) myją ręce przed każdym przystąpieniem do pracy oraz po każdym zabrudzeniu.
§ 14.
Tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:
1) powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla takich produktów pochodzenia zwierzę-
cego;
2) przechowuje się, transportuje i sprzedaje w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie, w szczególności
namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn oraz psucie się.
§ 17.
1. Z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009,
str. 1, z późn. zm.), powstającymi przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych
do sprzedaży bezpośredniej postępuje się w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia tych tusz lub podrobów.
2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania powstałych
odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami o odpadach.
§ 18.
Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej sprawdza:
1) co najmniej raz w roku, czy woda spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia w procesie produkcji lub sprzedaży bezpośredniej;
2) czy osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków posiadają orzeczenie lekar-
skie, o którym mowa w § 13 pkt 2.
Rozdział 9
Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia
sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 40.
1. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych, z wyjątkiem sprzedaży
bezpośredniej z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne,
o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.
2. Do sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży
żywności stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.
§ 41.
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczo-
nych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:
1) ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;
2) wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporzą-
dzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 42.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 5, poz. 38).
§ 43.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
M. Sawicki

_________________
W wolnej chwili-Pasieka Bajorek
Dążyć do ideału nie znaczy nim być ;) .


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 09 listopada 2015, 21:55 - pn 
baru0, kawał dobrej roboty. :brawo: :brawo: :brawo:


Na górę
  
 
Post: 19 listopada 2015, 23:39 - czw 

Rejestracja: 03 listopada 2011, 20:45 - czw
Posty: 954
Lokalizacja: zachód Poznania
Ule na jakich gospodaruję: 12r wielkopolski
Mnie trochę niepokoi § 41 - prowadzenie dokumentacji sprzedaży... po co i na co to komu ta wiedza (i nie mówię o właścicielu).

_________________
WWW.MIODYBARTKOWIAKA.PL zapraszam też na stronę na FACEBOOK-u
Moje zdjęcia przyrodnicze


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 19 listopada 2015, 23:46 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 lipca 2008, 11:02 - pt
Posty: 5587
Lokalizacja: Łaziska Górne
Ule na jakich gospodaruję: wlkp.
Bartkowiak, cel może być szpetny dla nas ale w takiej postaci jak to określono to wystarczy kartka z rubrukami miesięcznymi. A co pszczelarz wpisze to wynika jedynie z ... wydajności z ula :)

_________________
"Zawsze spodziewaj się niespodziewanego..."

https://www.youtube.com/channel/UCosWos ... OWqAAL66fg
https://www.facebook.com/tomek.kasiak.5


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 20 listopada 2015, 02:52 - pt 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18 grudnia 2010, 23:05 - sob
Posty: 2983
Lokalizacja: Łódź
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolski
Do tej pory wystarczało podanie wielkości rocznej ,teraz trzeba deklarowac
sprzedaż miesięczną .
Cel tego jest taki ze , w przypadku pobrania próbek miodu do badań na obecność antybiotyków [substancji zabronionych] okaze się ze takowe w badanym miodzie są obecne , to na pszczelarzu spoczywa obowiazek wycofania całego miodu z rynku ,a ze to jest juz niemozliwe to od wielkosci upłynnionej produkcji zalezy ewentualna kara.

_________________
Pozdrawiam.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 16:21 - czw 

Rejestracja: 09 kwietnia 2014, 18:12 - śr
Posty: 149
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolskie
Miejscowość z jakiej piszesz: włocławek
a propolis dlaczego nie jest dopuszczony w sprzedaży bezpośredniej ??


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 16:38 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 03 lipca 2010, 10:15 - sob
Posty: 2894
Lokalizacja: Pogórze Izerskie
Ule na jakich gospodaruję: 1/2 dadanta
Rysiek2 pisze:
a propolis dlaczego nie jest dopuszczony w sprzedaży bezpośredniej ??

To nie jest produkt spożywczy.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 16:51 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 listopada 2007, 18:18 - pt
Posty: 2430
Lokalizacja: okolice Częstochowy
Rysiek2 pisze:
a propolis dlaczego nie jest dopuszczony w sprzedaży bezpośredniej ??§ 3.
Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się:
.........
8 ) produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzgę, mleczko pszczele.

Propolis to produkt przetworzony i dlatego go nie jest dopuszczony do sprzedaży bezpośredniej.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 17:29 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 lipca 2008, 11:02 - pt
Posty: 5587
Lokalizacja: Łaziska Górne
Ule na jakich gospodaruję: wlkp.
krzys, w jaki sposób przetworzony?? zeskrobany z kraty??
Piszemy tu o propolisie a nie o jego przetworach w postaci roztworów alkoholowych.

Jakaś mądra prawnicza głowa by musiała nam powiedzieć co w języku prawa znaczy: "produkty pszczele nieprzetworzone, w tym..."

_________________
"Zawsze spodziewaj się niespodziewanego..."

https://www.youtube.com/channel/UCosWos ... OWqAAL66fg
https://www.facebook.com/tomek.kasiak.5


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 18:43 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 lipca 2011, 16:47 - pt
Posty: 4321
Lokalizacja: Mrozy/mazowieckie
Ule na jakich gospodaruję: WLKP 18cm
kit pszczeli a propolis to 2 różne rzeczy..

_________________
Węza z własnego wosku.
511 110 110


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 18:46 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 lipca 2008, 11:02 - pt
Posty: 5587
Lokalizacja: Łaziska Górne
Ule na jakich gospodaruję: wlkp.
adamjaku,
nie lubie korzystać z tego źródła ale to tak na szybko https://pl.wikipedia.org/wiki/Kit_pszczeli

Już to na forum przerabialiśmy i wyszło, że to co pojmujemy w potocznym rozumieniu jako propolis zależy od regionu kraju.

Dla mnie osobiście propolis=kit pszczeli a jak go rozpuścimy to mamy roztwór propolisu w alkoholu.

_________________
"Zawsze spodziewaj się niespodziewanego..."

https://www.youtube.com/channel/UCosWos ... OWqAAL66fg
https://www.facebook.com/tomek.kasiak.5


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 18:59 - czw 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Propolis można sprzedawać tylko, że jego sprzedaż nie jest obwarowana wymogami takimi jak sprzedaż w/w produktów.
Przecież Wosk, pszczoły, czerw, propolis mogą też być używane jako produkty spożywcze ale nie do bezpośredniego spożycia.
Przy procedowaniu rozporządzenia w początkowej wersji były wymienione produkty pszczele jednak ci którzy pilnowani zapisów wnioskowali za zmianą zapisów właśnie na takie jak są obecnie aby mieć furtkę "w tym" na sprzedaż innych produktów spożywczych z ula jeżeli przyjdzie na nie moda np. czerw.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 21:33 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
Rozjeżdżają się przepisy weterynaryjne z podatkowymi.
Po co ? Jaki jest cel ?

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 22:42 - czw 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
To znaczy co z czym ci sie rozjezdza


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 23:08 - czw 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
DROBNY pisze:
To znaczy co z czym ci sie rozjezdza

Cel i idea jakie miały przyświecać tym wszystkim przepisom.

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 26 listopada 2015, 23:17 - czw 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
krzysglo pisze:
Rozjeżdżają się przepisy weterynaryjne z podatkowymi.
Po co ? Jaki jest cel ?
jeszcze raz co ci się rozjezdza
Jaki cel jaką idea w podatkach


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 27 listopada 2015, 02:29 - pt 

Rejestracja: 09 kwietnia 2014, 18:12 - śr
Posty: 149
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolskie
Miejscowość z jakiej piszesz: włocławek
a ze ponoć od nowego roku przepisy będą dla nas łaskawsze odnośnie sprzedaży bezpośredniej to ktoś cos słyszał ? Bo mnie o uszy się obiło.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 27 listopada 2015, 08:27 - pt 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 lipca 2011, 16:47 - pt
Posty: 4321
Lokalizacja: Mrozy/mazowieckie
Ule na jakich gospodaruję: WLKP 18cm
Tak, właśnie dostałem pismo, że mam rejestrować każdy słoiczek sprzedanego miodu. Rzeczywiście łaskawsze..

_________________
Węza z własnego wosku.
511 110 110


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 27 listopada 2015, 14:13 - pt 

Rejestracja: 05 grudnia 2010, 21:54 - ndz
Posty: 1492
Lokalizacja: Wołów
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolski/dadant
A do mnie zawitała kontrola z Weterynarii a że przebywam w tej chwili w Niemczech to powiedzieli do żony że jak wrócę to mam do nich przedzwonić że jestem i przyjadą drugi raz tak że bez kontroli jednak się nie obejdzie

_________________
Odkłady pszczele: wielkopolskie i dadant tel.693305282 lub PW


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 27 listopada 2015, 15:58 - pt 
CYNIG pisze:
Jakaś mądra prawnicza głowa by musiała nam powiedzieć co w języku prawa znaczy: "produkty pszczele nieprzetworzone, w tym..."

To proste. :)
Produkt nieprzetworzony sprzedaje rolnik - mleko. Idzie to do mleczarni a potem do fabryki gdzie następuje przetworzenie - podgrzanie, odseparowanie, rozdzielenie produktu podstawowego (mleka) na czynniki pierwsze w wyniku czego zabiera się śmietanę, serwatkę, robi biały ser po dodaniu podpuszczki, żółty ser, konfekcjonowanie mleka jako mleko UHT, itp. Przetworzenie produktu musi spełniać wymogi higieniczne - ścisłe przepisy SANEPID-u.
Miód jest towarem nieprzetworzonym czyli czystym. Jeśli już pomieszasz miód z alkoholem - jest to już towar przetworzony (zmieszany).
Na pszczelarza narzucono minimum podstaw higienicznych w których pozyskuje się miód ale zabrania się jego przetwarzania w tym pomieszczeniu.

Dla uzupełnienia wiedzy: http://www.poradnik-domowy.com.pl/artyk ... rzone.html

PS. Lepiej nie pytać o to prawnika - zapewniam, że poda tyle określeń i wyjaśnień które będą się wzajemnie wykluczać. :haha:


Na górę
  
 
Post: 27 listopada 2015, 16:04 - pt 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 lipca 2008, 11:02 - pt
Posty: 5587
Lokalizacja: Łaziska Górne
Ule na jakich gospodaruję: wlkp.
Marcinek, to co piszesz jest oczywiste, chodziło mi raczej o stwierdzenie czy po określeniu "produkty pszczele nieprzetworzone, w tym..." następuje zamknięty katalog produktów czy też należy to interpretować jako przykładowy ale nie zamknięty zbiór produktów. Na przykład rozszerzalny o wspomniany tu już czerw (w celach konsumpcyjnych) czy propolis (kit pszczeli).

_________________
"Zawsze spodziewaj się niespodziewanego..."

https://www.youtube.com/channel/UCosWos ... OWqAAL66fg
https://www.facebook.com/tomek.kasiak.5


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 27 listopada 2015, 19:41 - pt 
W polskim prawie obowiązuje nadrzędna sprawa czyli gramatyka j. polskiego.
Tak więc sprawa jest jasna.
Czerw - NIE ! Patrz: pszczoła pod ochroną ! (życie poczęte :haha: )
Propolis - TAK. Ale tu pojawia się problem - brudny czy czysty? Nisko przetworzony czy wysoko? Tu pojawia się problem. Może być dowolnie interpretowany. Poszperam jeszcze - ciekawa sprawa.


Na górę
  
 
Post: 27 listopada 2015, 20:36 - pt 
MODERATOR
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 kwietnia 2008, 22:09 - śr
Posty: 5742
Lokalizacja: Rzepiennik Biskupi
Ule na jakich gospodaruję: wlkp
Marcinek pisze:
Czerw - NIE

A homogenat ?

_________________
W wolnej chwili-Pasieka Bajorek
Dążyć do ideału nie znaczy nim być ;) .


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 27 listopada 2015, 20:44 - pt 
baru0 pisze:
A homogenat ?

Wygląda, że też NIE!
Wg. definicji:Homogenat: preparat biologiczny uzyskany po rozdrobnieniu i wymieszaniu (zhomogenizowaniu) tkanki roślinnej lub zwierzęcej.
Tak więc wychodzi na to, że to produkt przetworzony i to wysoko (zmieszanie dwóch lub więcej substancji).

Z komentarza Becka - wychodzi, że do przetworzenia są upoważnione podmioty które te uprawnienia posiadają.


Na górę
  
 
Post: 28 listopada 2015, 00:20 - sob 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
DROBNY pisze:
krzysglo pisze:
Rozjeżdżają się przepisy weterynaryjne z podatkowymi.
Po co ? Jaki jest cel ?
jeszcze raz co ci się rozjezdza
Jaki cel jaką idea w podatkach

Może na ten temat napiszę w miesięczniku "Pszczelarstwo".
Oczywiście jak znajdę wolną chwilę.

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 28 listopada 2015, 01:14 - sob 

Rejestracja: 09 kwietnia 2014, 18:12 - śr
Posty: 149
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolskie
Miejscowość z jakiej piszesz: włocławek
ja to słyszałem, że w ramach sprzedaży bezpośredniej maja zostać dopuszczone np. ziołomiody tylko warunek taki że pszczelarz musi mieć zasadzoną daną roślinę która chce użyć na swojej działce, takie informacje przekazali nam na szkoleniu.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 28 listopada 2015, 02:07 - sob 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
Rysiek2 pisze:
ja to słyszałem, że w ramach sprzedaży bezpośredniej maja zostać dopuszczone np. ziołomiody tylko warunek taki że pszczelarz musi mieć zasadzoną daną roślinę która chce użyć na swojej działce, takie informacje przekazali nam na szkoleniu.

Ale (moim zdaniem) ziołomiody są dopuszczone do sprzedaży bezpośredniej.

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 28 listopada 2015, 08:12 - sob 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Ziolomiody jest to produkt przetworzony i nie mieści się w żadnym uregulowaniu. Generalnie jest go trudno umiejscowić ziolomiod jako mieszanka cukrów z ziołami przerobiona przez pszczoły to przetwórstwo rolno-spożywcze
Jako mieszanka miodu z ziołami jest to produkt rolniczy niskoprzetworzony i powinien podlegać pod ustawę PIT gdzie takie produkty są ujęte Ale tam są wyłączone produkty z działów specjalnych.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 28 listopada 2015, 10:27 - sob 

Rejestracja: 02 stycznia 2014, 22:47 - czw
Posty: 469
Lokalizacja: okolice Piły
Ule na jakich gospodaruję: wlkp
Miejscowość z jakiej piszesz: Płytnica
DROBNY -Wszystko się zgadza ,tylko że my tego nie przetwarzamy. to jest produkt wyjęty z ula.Co innego gdybyś to mieszał z czymkolwiek po odwirowaniu.Prawda leży jak zwykle gdzieś po środku.

_________________
Dla przyjaciół Zdzisiek,dla pszczółek wielbiciel.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 28 listopada 2015, 10:33 - sob 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Ale wcześniej go przygotowujesz i dajesz pszczołom do przerobienia.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 02:04 - ndz 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
DROBNY pisze:
Ziolomiody jest to produkt przetworzony i nie mieści się w żadnym uregulowaniu. Generalnie jest go trudno umiejscowić ziolomiod jako mieszanka cukrów z ziołami przerobiona przez pszczoły to przetwórstwo rolno-spożywcze
Jako mieszanka miodu z ziołami jest to produkt rolniczy niskoprzetworzony i powinien podlegać pod ustawę PIT gdzie takie produkty są ujęte Ale tam są wyłączone produkty z działów specjalnych.

Ziołomiód - PKWiU 01.49.24.0

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 07:35 - ndz 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 21 listopada 2013, 21:57 - czw
Posty: 2450
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolski 12 ramkowy 5x1/2
Miejscowość z jakiej piszesz: lubelskie
Im więcej przepisów tym durniej .Obróbka termiczna np miodu to już przetwórstwo ,patykiem mieszany już nie :haha: :haha:

_________________
Dzisiaj spojrzałem na swój nick ,potem na awatar.To nie jest tak jak myślisz się uśmiałem,ale i tak jestem za legalizacją.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 09:37 - ndz 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
krzysglo pisze:
DROBNY pisze:
Ziolomiody jest to produkt przetworzony i nie mieści się w żadnym uregulowaniu. Generalnie jest go trudno umiejscowić ziolomiod jako mieszanka cukrów z ziołami przerobiona przez pszczoły to przetwórstwo rolno-spożywcze
Jako mieszanka miodu z ziołami jest to produkt rolniczy niskoprzetworzony i powinien podlegać pod ustawę PIT gdzie takie produkty są ujęte Ale tam są wyłączone produkty z działów specjalnych.

Ziołomiód - PKWiU 01.49.24.0

Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
Ja o ustawie PIT gdzie jest mowa sprzedaż którtych produktów rolniczych jest zwolniona a których jest opodatkowana 2 procentowym podatkiem obrotowym. A do pkwiu trzeba mieć decyzję GUS żeby wiedzieć gdzie jest dany produkt zakfalifikowany.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 15:29 - ndz 
Te przepisy są dziwne - zależy wszystko od tego gdzie się zajrzy i jak to zinterpretuje. Tu dam przykład.

Kolega kupuje towar (przetworzony - nisko przetworzony) w beczkach jako przecier pomidorowy. Nic z nim nie robi a tylko konfekcjonuje rozlewając w słoiczki i wstawia do sklepów. Musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Choć tu nie musi jej mieć. Problem jest w sprzedaży. Sprzedaż bezpośrednia (ze stolika) czy pośrednia (ze sklepu). Jakby sprzedawał ten przecier jako sprzedaż bezpośrednia - naraża się na konsekwencje SANEPID, US itp. W tym przypadku towar musi mieć datę przydatności do spożycia. Miód tego nie posiada i jest to możliwe. Jednak każda sprzedaż bezpośrednia do sklepu - jest możliwa ale VAT zapłaci sklep ale to też nie do końca każdy sklep może bo musi mieć wpisane e GUS i rejestracji dział. gosp - sprzedaż regionalna. Jak tego nie ma - sklep nie może przyjąć towaru. Tak więc prowadzenie działalności gosp ma swoje zalety.
Tak więc zobaczcie ile jest przepisów które obligują i zmuszają - wychodzi na to, że każdy pszczelarz powinien mieć zarejestrowaną dział. gosp. Ot - taki paradoks przepisów. :mrgreen:


Na górę
  
 
Post: 29 listopada 2015, 17:57 - ndz 

Rejestracja: 09 czerwca 2014, 20:50 - pn
Posty: 151
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolske
Miejscowość z jakiej piszesz: Inowrocław
Tu nie ma żadnego paradoksu, tylko próbujesz mieszać w tym co już dawno jest wyjaśnione. Miód na etykiecie musi posiadać termin przydatności (wymogi UE) i jest to 3 lata.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 19:30 - ndz 
rafalSz pisze:
Tu nie ma żadnego paradoksu, tylko próbujesz mieszać w tym co już dawno jest wyjaśnione. Miód na etykiecie musi posiadać termin przydatności (wymogi UE) i jest to 3 lata.

Sorki - przestrzeliłem się. :mrgreen:
I nie motam a wyjaśniam - może kolega błyśnie intelektem. :mrgreen:


Na górę
  
 
Post: 29 listopada 2015, 19:52 - ndz 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
"Rozjeżdża" się dużo przepisów.
Za dużo ich mamy. Jedne chcąc coś polepszyć - wykluczają drugie.
A potem mamy ogromne ilości interpretacji.

Trzeba sięgnąć do intencji osób przygotowujących przepis.
Ten dotyczący sprzedaży bezpośredniej od 01.01.2016r. powstał po wprowadzonej ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Potem trzeba coś do czegoś dopasować. Przy okazji coś dodać, uzupełnić itd.
I powstają absurdy wykluczające się.
A najgorzej mają Ci maluczcy. Bo ich nie stać na prawników, żeby im to wyłożyli "jak chłop krowie na rowie".

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 20:36 - ndz 
krzysglo pisze:
"Rozjeżdża" się dużo przepisów.
Za dużo ich mamy. Jedne chcąc coś polepszyć - wykluczają drugie.
A potem mamy ogromne ilości interpretacji.


A potem są problemy ponieważ strony powołują się na poglądy judykatury, wyroki, komentarze Becka itp. Mając na uwadze, ze w Polsce nie ma prawa precedensowego ale wieczna przepychanka trwa a prawnicy liczą kasę.
Ostatecznie i tak sąd ma racje i to on ma ostatnie słowo. Znam takie wyroki w których było dużo orzeczeń za tym co się bronił (na korzyść)- jednak sąd wymyślił sobie coś i orzekł, że osoba ta jest winna.
Można - można ! :mrgreen:
Jest takie stare powiedzenie - "dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie".


Na górę
  
 
Post: 29 listopada 2015, 20:41 - ndz 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Jedna i druga dotyczą całkiem czegoś innego i się wcale nie nakładają ani nie wykluczają. Ustawę PIT trzeba uzupełnić o parę zapisów. rozporządzenie o sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w obecnej formie zostało przedstawione w styuczniu 2014.
Pytałem o konkretny co się rozjezda
krzysglo pisze:
"Rozjeżdża" się dużo przepisów.
Za dużo ich mamy. Jedne chcąc coś polepszyć - wykluczają drugie.
A potem mamy ogromne ilości interpretacji.

Trzeba sięgnąć do intencji osób przygotowujących przepis.
Ten dotyczący sprzedaży bezpośredniej od 01.01.2016r. powstał po wprowadzonej ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Potem trzeba coś do czegoś dopasować. Przy okazji coś dodać, uzupełnić itd.
I powstają absurdy wykluczające się.
A najgorzej mają Ci maluczcy. Bo ich nie stać na prawników, żeby im to wyłożyli "jak chłop krowie na rowie".

Czyli nic nie rozumiesz albo wcale nie czytałeś tych aktów prawnych.
fakt faktem ze ustawę podatkową należało by napisać od Nowa bo ilość poprawek i odwołań jest przerażająca dlatego też doradcy podatkowi mają się dobrze.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 20:49 - ndz 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Właśnie przeczytałem (na polance), że będą Art. w pszczelarstwie po przeczytaniu tych kilku zdań autora tych artykułów to chyba nie masz pojęcia o czym piszesz i tylko wprowadzisz jeszcze więcej zamieszania. Litości!!!!


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 20:50 - ndz 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16 czerwca 2008, 11:35 - pn
Posty: 1851
Lokalizacja: Opolskie
DROBNY pisze:
Czyli nic nie rozumiesz albo wcale nie czytałeś tych aktów prawnych.
fakt faktem ze ustawę podatkową należało by napisać od Nowa bo ilość poprawek i odwołań jest przerażająca dlatego też doradcy podatkowi mają się dobrze.

Czytałem.
Być może czegoś nie rozumiem.
Ale wyjaśnij mi, może inni też się czegoś dowiedzą.

_________________
Obrazek Staram się pisać poprawnie po polsku


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 21:32 - ndz 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Dlatego pytałem co ci się rozjezdza aby wiedzieć gdzie popelniasz błąd w zrozumieniu problemu.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 listopada 2015, 21:41 - ndz 

Rejestracja: 10 stycznia 2011, 17:43 - pn
Posty: 764
Lokalizacja: łódzkie
Kolejna rzecz z którą wprowadzasz w błąd pszczelarzy do data złożenia deklaracji PIT 6 na 2016 rok.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 22 grudnia 2015, 00:18 - wt 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18 grudnia 2010, 23:05 - sob
Posty: 2983
Lokalizacja: Łódź
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolski
Jak juz wcześniej pisałem w dniu 19 grudnia 2015 roku odbyło się w Aleksandrowie Łódzkim szkolenie zorganizowane przez Zarząd PZP - Łódż.
Szkolenie dotyczyło BHP oraz DDD ale najwazniejsza rzeczą było spotkanie z Lekarzem Wet.z Inspektoratu Woj. kordynującym działania i odpowiedzialnym za prace powiatowych lekarzy wet.woj.łódzkiego .
Po początkowej dość nieufnej atmosferze z obydwu stron wymiana pogladów sie rozkręciła ,trzeba przyznac że pani lekarz była przygotowana merytorycznie oraz miała praktyke w interesujących nas zagadnieniach co było niejakim zaskoczeniem dla uczestników :lol: .

Odnośnie wspólnych ustaleń w najczęściej poruszanych kwestiach Rozporządzenia które wchodzi w życie z dniem 1.stycznia 2016 r.
- nowościa jest prowadzenie miesiecznych rejestrów sprzedaży
sprzedazy a nie produkcji ,rejestr ma obejmowac całkowitą ilośc a nie rozpiski na poszczegółne dni czy klijentów .

- nowościa jest mozliwosc sprzedazy na terenie całego kraju ale tylko na festynach i imprezach promocyjnych na tego typu imprezach można sprzedawac równiez produkty innych pszczelarzyz tym że
fakt taki trzeba zgłośc do właściwego lekarza wet.na 7 dni przed, podając dane i okres sprzedazy trzeba miec dokumenty producenta /właściciela tak sprzedawanych produktów oraz jego zgode/pozwolenie .

- odnosnie róznego typu certyfikatów na sprzęt ,opakowania ustawodawca tego nie wymaga ale lekarz .kontrolujący w razie watpliwosci moze zarządac takowych opierając się na przepisach traktujących o jakości i oznaczeniach produktów spożywczych :(

- badania wody bez zmian własne ujęcia co rok ,wodociagi wystarczy badanie udostępnione przez dostawce /wodociagi .

- zapisy ze sprzątania odkażania nie sa wymagane ale mile widziane :wink: cokolwiek miało to znaczyć.

- paragraf 7punkt 3 zabezpiecza się przed dostępem zwierząt.......
wymagana jest szczelnośc okien ,drzwi siatki na oknach nie jest wymaganepodpisywanie umów z firmami DDD na tego typu usługi.

- odnośnie stanu technicznego ma byc czysto materiały uzyte do wykończenia ścian mają być zmywalne i łatwe do utrzymania w czystosci nie może byc złuszczających sie farb ,tynków ,plesni ,grzyba czy zacieków lub kropli wody na sufitach .

- badania osób pracujących pozostaja bez zmian.
-doszedł okres roczny [następny rok po jej sporzadzeniu]na przechowywanie dokumentacji .

To tyle tak na goraco ,mamy przyzeczenie pani z działu kontroli wet. ze w styczniu odbędzie sie spotkanie wszystkich powiatowych lekarzy wet. w celu ujednolicenia i uproszczenia w ramach obowiazujących przepisów pracy tych lekarzy na terenie całego województwa.

_________________
Pozdrawiam.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 04 stycznia 2016, 20:15 - pn 

Rejestracja: 09 kwietnia 2014, 18:12 - śr
Posty: 149
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolskie
Miejscowość z jakiej piszesz: włocławek
Zdzisław dzięki za info mądrego to i miło poczytać :)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 08 lipca 2016, 07:08 - pt 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 03 lipca 2010, 10:15 - sob
Posty: 2894
Lokalizacja: Pogórze Izerskie
Ule na jakich gospodaruję: 1/2 dadanta
Ponieważ korzystam z postu kol. baruO,w którym zawarł treść Rozporzadzenia, cytaty zaopatrzone są jego nikiem.

Czy piszemy o tym samym rozporzadzeniu?

baru0 pisze:
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 października 2015 r.
Poz. 1703
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z
dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniejbaru0 pisze:
§ 40.
1. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych, z wyjątkiem sprzedaży
bezpośredniej z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne,
o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.
2. Do sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży
żywności stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.


baru0 pisze:
§ 11.
1. Przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków używa się
wody spełniającej wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 08 lipca 2016, 07:10 - pt 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 03 lipca 2010, 10:15 - sob
Posty: 2894
Lokalizacja: Pogórze Izerskie
Ule na jakich gospodaruję: 1/2 dadanta
Proszę przenieść mój powyższy post do tematu
viewtopic.php?f=35&t=17372


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group

   baner na stron                Chcesz zareklamować swoją stronę na naszej skontaktuj sie z Administratorem


"Wszystkie prawa zastrzeżone"©. Zakaz powielania i rozpowszechniania treści oraz zdjęć z forum bez zgody autora i Administracji